تعمیر تجهیزات شبکه دی لینک

(Showing 1 – 36 products of 126 products)

نمایش:

سوییچ غیرمدیریتی DGS‑۱۰۸ دی‌لینک

نکات مهم
 • نوع سوئیچ : غیر مدیریتی
 • نوع پورت : 8 پورت 10/100/1000
 • ظرفیت سوئیچینگ : 16 Gbps
 • خنک کننده : دارد
 • جدول مک آدرس :  8 k

سوئیچ مدیریتی DXS-1210-28S دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 28 پورت
 • قابل قرارگیری در رک (“1U /19)
 • ابعاد این سوئیچ برابر 441x 209 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 85.7W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 560Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 32K
 • حداکثر نرخ انتقال 416.64Mbps
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DXS-1210-28T دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 28 پورت
 • قابل قرارگیری در رک (“1U /19)
 • ابعاد این سوئیچ برابر 441x 209 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 87.3W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 680Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 32K
 • حداکثر نرخ انتقال 505.92Mbps
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DXS-1210-16TC دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 16 پورت
 • قابل قرارگیری در رک (“1U /19)
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 210 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 90.81W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 320Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16K
 • حداکثر نرخ انتقال 238.08Mbps
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DXS-1210-12SC دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 12 پورت
 • قابل قرارگیری در رک (“1U /19)
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 210 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 43.81W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 240Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16K
 • حداکثر نرخ انتقال 178.56Mbps
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DXS-1210-12TC دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 12 پورت
 • قابل قرارگیری در رک (“1U /19)
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 210 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 90.81W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 240Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16K
 • حداکثر نرخ انتقال 178.56Mbps
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DXS-1210-10TS دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 10 پورت
 • قابل قرارگیری در رک (“1U /19)
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 210 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 68.67W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 200Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16K
 • حداکثر نرخ انتقال 148.8Mbps
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی PoE دی‌لینک DGS-1520-52MP

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 52 پورت
 • قابل قرارگیری در رک (“1U /19)
 • ابعاد این سوئیچ برابر 441x 308.5 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق PoE این سوئیچ برابر 495.5W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 188Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16,384
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 328174 ساعت
 • حداکثر نرخ انتقال 139.88Mbps
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی PoE دی‌لینک DGS-1520-28MP

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 28 پورت
 • قابل قرارگیری در رک (“1U /19)
 • ابعاد این سوئیچ برابر 441x 308.5 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق PoE این سوئیچ برابر 453.3W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 140Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16,384
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 333946 ساعت
 • حداکثر نرخ انتقال 104.16Mbps
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DGS-1520-28 دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 28 پورت
 • قابل قرارگیری در رک (“1U /19)
 • ابعاد این سوئیچ برابر 441x 207 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 3.04W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 128Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16,384
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 468252 ساعت
 • حداکثر نرخ انتقال 95.24Mbps
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی PoE دی‌لینک DGS-1510-28P

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 28 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 210 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق PoE این سوئیچ برابر 238.7W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 92Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16,384
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 275,428 ساعت
 • حافظه بسته بافر 1.5Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی PoE دی‌لینک DGS-1510-52XMP

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 52 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 308x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق PoE این سوئیچ برابر 486.9W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 176Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16,384
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 303,027 ساعت
 • حافظه بسته بافر 3Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی PoE دی‌لینک DGS-1510-28XMP

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 28 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 308x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق PoE این سوئیچ برابر 436.2W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 128Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16,384
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 274,796 ساعت
 • حافظه بسته بافر 1.5Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DGS-1510-52X دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 52 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 210 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 48W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 176Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16,384
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 423,302 ساعت
 • حافظه بسته بافر 3Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DGS-1510-28X دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 28 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 210 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 22.3W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 128Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16,384
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 516,593 ساعت
 • حافظه بسته بافر 1.5Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DGS-1510-28 دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 28 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 210 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 24W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 92Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16,384
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 516,593 ساعت
 • حافظه بسته بافر 1.5Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DGS-1510-20 دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 20 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 280x 180 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 20.3W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 76Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16,384
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 882,152 ساعت
 • حافظه بسته بافر 1.5Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DGS-1250-28X دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 28 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 140x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 29.6W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 128Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16K
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 743,482.45 ساعت
 • حافظه بسته بافر 12Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DGS-1250-52X دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 52 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 210x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 51.2W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 176Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 32K
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 589,984.72 ساعت
 • حافظه بسته بافر 16Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی PoE دی‌لینک DGS-1250-52XMP

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 52 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 430x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق PoE این سوئیچ برابر 443.6W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 176Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 32K
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 309,053.10 ساعت
 • حافظه بسته بافر 16Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی PoE دی‌لینک DGS-1250-28XMP

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 28 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 250x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق PoE این سوئیچ برابر 431.5W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 128Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16K
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 463,430.16 ساعت
 • حافظه بسته بافر 12Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی PoE دی‌لینک DGS-1210-52MP

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 52 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 430x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق PoE این سوئیچ برابر 454.1W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 104Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16K
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 236,406 ساعت
 • حافظه بسته بافر 12Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی PoE دی‌لینک DGS-1210-28MP

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 28 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 250 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق PoE این سوئیچ برابر 424.8W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 56Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 8K
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 277,967 ساعت
 • حافظه بسته بافر 4.1Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی PoE دی‌لینک DGS-1210-28P

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 28 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 250 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق PoE این سوئیچ برابر 274.4W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 56Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 8K
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 469,262 ساعت
 • حافظه بسته بافر 4.1Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DGS-1210-52 دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 52 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 210 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 34.2W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 104Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 16K
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 400,667 ساعت
 • حافظه بسته بافر 12Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DGS-1210-28 دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 28 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 140 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 16.94W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 56Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 8K
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 992,594 ساعت
 • حافظه بسته بافر 4.1Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DGS-1210-26 دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 26 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 440x 140 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 15.11W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 52Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 8K
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 1,082,534 ساعت
 • حافظه بسته بافر 4.1Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DGS-1210-20 دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 20 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 280x 126 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 13.02W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 40Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 8K
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 1,087,100 ساعت
 • حافظه بسته بافر 4.1Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی PoE دی‌لینک DGS-1210-10P

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 10 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 280x 126 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق PoE این سوئیچ برابر 80.6W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 20Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 8K
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 729,258 ساعت
 • حافظه بسته بافر 4.1Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی PoE دی‌لینک DGS-1210-10MP

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 10 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 330x 180 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق PoE این سوئیچ برابر 148.7W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 20Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 8K
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 1,274,005 ساعت
 • حافظه بسته بافر 4.1Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد

سوئیچ مدیریتی DGS-1210-10 دی‌لینک

نکات مهم
 • سوئیچ هوشمند مدیریتی با 10 پورت
 • ابعاد این سوئیچ برابر 280x 126 x 44 میلیمتر
 • حداکثر مصرف برق این سوئیچ برابر 6.33W
 • ظرفیت سوئیچینگ برابر 20Gbps
 • ظرفیت جدول MAC Address برابر با 8K
 • عمر مفید دستگاه (MTBF) برابر 1,380,058 ساعت
 • حافظه بسته بافر 4.1Mbits
 • دمای عملیاتی 5- تا 50 دریجه سانتیگراد
اسکرول به بالا

سبد خرید فروشگاه

بسته

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید کنید

ورود و ثبت نام
شبکه دیده بان
ارسال در WhatsApp