قیمت اکستندر

نمایش 20 نتیجه

نمایش:

اکستندر TL-WA855RE تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi 300Mbps
 • فعال در فرکانس 2.4GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 300Mbps
 • دارای دکمه‌های WPS , Reset
 • دارای 1 پورت فست اترنت
 • دارای 2 آنتن داخلی

اکستندر TL-WA850RE تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده جهانی (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi 300Mbps
 • فعال در فرکانس 2.4GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 300Mbps
 • دارای دکمه‌های RE (Range Extender), Reset
 • دارای 1 پورت فست اترنت
 • دارای 2 آنتن داخلی

اکستندر RE200 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده Mesh دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi AC750
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 300Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 433Mbps
 • دارای دکمه‌های RE (Range Extender), Reset
 • دارای 1 پورت فست اترنت
 • دارای 3 آنتن داخلی

اکستندر RE220 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi AC750
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 300Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 433Mbps
 • دارای دکمه‌های RE (Range Extender), Reset
 • دارای 1 پورت فست اترنت
 • دارای 3 آنتن داخلی

اکستندر RE205 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi AC750
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 300Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 433Mbps
 • دارای دکمه‌های WPS, Reset
 • دارای 1 پورت فست اترنت
 • دارای 2 آنتن خارجی

اکستندر RE230 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi AC1750
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 300Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 433Mbps
 • دارای دکمه‌های WPS, Reset
 • دارای 1 پورت فست اترنت
 • دارای 2 آنتن داخلی

اکستندر RE305 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi AC1200
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 300Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 867Mbps
 • دارای دکمه‌های WPS, Reset
 • دارای 1 پورت فست اترنت
 • دارای 2 آنتن خارجی با قدرت گیرندگی بالا
 • مصرف برق برابر 7.3W

اکستندر RE300 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi AC1200
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 300Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 867Mbps
 • دارای دکمه‌های WPS, Reset
 • مصرف برق برابر 7.3W

اکستندر RE400 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi AC1600
 • دارای 3 آنتن خارجی با قدرت گیرندگی بالا
 • دارای 1 پورت گیگابیت اترنت (RJ45)
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 300Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 1300Mbps
 • دارای دکمه‌های RE (Range Extender), Reset, LED, Power
 • مصرف برق برابر 9W

اکستندر RE450 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi AC1750
 • دارای 3 آنتن خارجی با قدرت گیرندگی بالا
 • دارای 1 پورت گیگابیت اترنت (RJ45)
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 450Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 1300Mbps
 • دارای دکمه‌های RE (Range Extender), Reset, LED, Power
 • مصرف برق برابر 9W

اکستندر RE215 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi AC750
 • دارای 2 آنتن خارجی با قدرت گیرندگی بالا
 • دارای 1 پورت فست اترنت (RJ45)
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 300Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 433Mbps
 • دارای دکمه‌های WPS, Reset
 • مصرف برق برابر 9.5W

اکستندر RE315 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi AC1200
 • دارای 2 آنتن داخلی با قدرت گیرندگی بالا
 • دارای 1 پورت فست اترنت (RJ45)
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 300Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 867Mbps
 • دارای دکمه‌های WPS, Reset
 • مصرف برق برابر 9.5W

اکستندر RE550 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi AC1900
 • دارای 3 آنتن خارجی با قدرت گیرندگی بالا
 • دارای 1 پورت گیگابیت اترنت (RJ45)
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 600Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 1300Mbps
 • دارای دکمه‌های WPS, Reset, LED, Power
 • مصرف برق برابر 10W

اکستندر RE330 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi AC1200
 • دارای 2 آنتن داخلی با قدرت گیرندگی بالا
 • دارای 1 پورت فست اترنت (RJ45)
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 300Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 867Mbps
 • دارای دکمه‌های WPS, Reset
 • مصرف برق برابر 9.5W

اکستندر RE605X تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi6 AX1800
 • دارای 2 آنتن خارجی با قدرت گیرندگی بالا
 • دارای 1 پورت گیگابیت اترنت (RJ45)
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 574Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 1201Mbps
 • دارای دکمه‌های WPS, Reset
 • مصرف برق برابر 10W

اکستندر RE105 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده تک بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi 300Mbps
 • دارای 2 آنتن خارجی با قدرت گیرندگی بالا
 • دارای 1 پورت فست اترنت (RJ45)
 • فعال در فرکانس 2.4GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 300Mbps
 • دارای دکمه‌های WPS, Reset
 • مصرف برق برابر 3.6W

اکستندر RE603X تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi AX1750
 • دارای 2 آنتن خارجی با قدرت گیرندگی بالا
 • دارای 1 پورت گیگابیت اترنت (RJ45)
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 574Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 1201Mbps
 • دارای دکمه‌های WPS, Reset
 • مصرف برق برابر 10W

اکستندر RE650 تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi AC2600
 • دارای 4 آنتن خارجی با قدرت گیرندگی بالا
 • دارای 1 پورت گیگابیت اترنت (RJ45)
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 800Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 1733Mbps
 • دارای دکمه‌های WPS, Reset, LED, Power
 • مصرف برق برابر 12W

اکستندر RE500X تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi6 AX1500
 • دارای 2 آنتن خارجی با قدرت گیرندگی بالا
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • دارای ابعاد 78×36×149 میلیمتر
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 300Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 1200Mbps
 • دارای دکمه‌های WPS , Reset
 • مصرف برق برابر 10W

اکستندر RE505X تی‌پی‌لینک

نکات مهم
 • توسعه‌دهنده دو بانده (Range Extender)
 • با سرعت Wi-Fi6 AX1500
 • دارای 2 آنتن خارجی با قدرت گیرندگی بالا
 • فعال در دو فرکانس 2.4GHz و 5GHz
 • سرعت انتقال در فرکانس 2.4GHz برابر 300Mbps
 • سرعت انتقال در فرکانس 5GHz برابر 1200Mbps
 • دارای دکمه‌های WPS , Reset
 • مصرف برق برابر 10W
اسکرول به بالا

سبد خرید فروشگاه

بسته

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید کنید

ورود و ثبت نام
شبکه دیده بان
ارسال در WhatsApp