فورتی نت (Fortinet)

نمایش 30 نتیجه

نمایش:

فایروال فورتی گیت FortiGate 600E

نکات مهم
 • دارای 1 عدد پورت USB
 • دارای 1عدد پورت کنسول
 • دارای 2 عدد پورت GE RJ45 MGMT/HA
 • دارای 8 عدد پورت GE RJ45
 • دارای 8 عدد اسلات GE SFP
 • دارای 2 عدد اسلات +l10 GE SFP

فایروال فورتی گیت FortiGate 100F

نکات مهم
 1. دارای 1 عدد پورت USB
 2. دارای یک عدد پورت کنسول
 3. دارای 2 عدد پورت GE RJ45 MGMT/DMZ
 4. دارای دو عدد پورت GE RJ45 WAN
 5. دارای دو عدد پورت GE RJ45 HA
 6. دارای 12 عدد پورت GE RJ45
 7. دارای 2 عدد اسلات k10 GE SFP+ FortiLink
 8. دارای 4 عدد اسلات GE SFP
 9. دارای 4 عدد رابط GE RJ45/SFP

فایروال فورتی گیت FortiGate 101F

نکات مهم
 1. دارای 1 عدد پورت USB
 2. دارای یک عدد پورت کنسول
 3. دارای 2 عدد پورت GE RJ45 MGMT/DMZ
 4. دارای دو عدد پورت GE RJ45 WAN
 5. دارای دو عدد پورت GE RJ45 HA
 6. دارای 12 عدد پورت GE RJ45
 7. دارای 2 عدد اسلات k10 GE SFP+ FortiLink
 8. دارای 4 عدد اسلات GE SFP
 9. دارای 4 عدد رابط GE RJ45/SFP

فایروال فورتی گیت FortiGate 60F

نکات مهم
 1. 1 عدد پورت USB
 2. 1 عدد پورت کنسول
 3. 2 عدد پورت GE RJ45 WAN
 4. 1 عدد پورت GE RJ45 DMZ
 5. 2 عدد پورت GE RJ45 FortiLink
 6. 5 عدد پورت GE RJ45 Internal

فایروال فورتی گیت FortiGate 3200D

نکات مهم
 • 1 عدد پورت مدیریت USB
 • 1 عدد پورت USB
 • 1 عدد پورت کنسول
 • 2 عدد پورت مدیریتی GE RJ45
 • 48 عدد اسلات‌ 10 GE SFP+ / GE SFP

فایروال فورتی گیت FortiGate 900D

نکات مهم
 • یک عدد پورت مدیریتی USB
 • یک عدد پورت USB
 • یک عدد پورت کنسول
 • دو عدد پورت مدیریتی GE RJ45
 • 16 عدد اسلات GE SFP
 • 16 عدد پورت GE RJ45
 • دو عدد اسلات +10 GE SFP

فایروال فورتی گیت FortiGate 1800F

نکات مهم
 • دارای 2 عدد پورت GE RJ45 MGMT
 • دارای 2 عدد اسلات l10 GE SFP+ / GE SFP HA
 • دارای 16 عدد پورت GE RJ45
 • دارای 8 عدد پورت GE SFP
 • دارای 12 عدد اسلات k25 SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP
 • دارای 4 عدد اسلات +p40 GE QSFP

فایروال فورتی گیت FortiGate 1500D

نکات مهم
 1. دارای 1 پورت مدیریتی USB
 2. دارای 1 پورت کنسول
 3. دارای یک پورت USB
 4. دارای 2 پورت مدیریتی GE RJ45
 5. دارای 16 پورت GE SFP
 6. دارای 16 پورت GE RJ45
 7. دارای 8 پورت 10 GE SFP+ / GE SFP
 8. دارای 4 پورت 10 GE RJ45
 9. دارای 4 پورت +k10 GE SFP

فایروال فورتی گیت FortiGate 2000E

نکات مهم
 1. دارای 1 عدد پورت کنسول
 2. دارای 1 عدد پورت USB
 3. دارای 2 عدد پورت مدیریتی GE RJ45
 4. دارای 32 عدد پورت GE RJ45
 5. دارای 6 اسلات +10 GE SFP

فایروال فورتی گیت FortiGate 1000D

نکات مهم
 • دارای 1 عدد پورت مدیریتی USB
 • دارای 1 عددد پورت USB
 • دارای 1 عدد پورت کنسول
 • دارای 2 عدد پورت مدیریتی GE RJ45
 • دارای 16 عدد اسلات GE SFP
 • دارای 16 عدد پورت GE RJ45
 • دارای 2 عدد اسلات +GE SFP

فایروال فورتی گیت FortiGate 1100E

نکات مهم
 • دارای 2 عدد پورت USB
 • دارای یک عدد پورت کنسول
 • دارای 2 عدد پورت GE RJ45 MGMT/HA
 • دارای 16 عدد پورت GE RJ45
 • دارای 8 عدد پورت GE SFP
 • دارای 4 عدد اسلات 10 GE SFP+ Slots / GE SFP
 • دارای 4 عدد k25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP
 • دارای 2 عدد اسلات +40 GE QSFP

فایروال فورتی گیت FortiGate 40F

نکات مهم
 • دارای یک عدد پورت USB
 • دارای یک عدد پورت کنسول
 • دارای یک عدد پورت GE RJ45 WAN
 • دارای یک عدد پورت GE RJ45 FortiLink
 • دارای 3 عدد پورت GE RJ45 Ethernet

فایروال فورتی گیت FortiGate 3500F

نکات مهم
 1. دارای 2 عدد پورت مدیریتی 10GE/ GE RJ45
 2. دارای 2 عدد اسلات 25GE SFP28/ 10GE SFP+ HA
 3. دارای 30 عدد اسلات 25GE SFP28/ 10GE SFP+/ GE SFP
 4. دارای 6 عدد اسلات +100GE QSFP28/ 40GE QSFP

فایروال فورتی گیت FortiGate 3960E

نکات مهم
 • دارای 1 عدد پورت کنسول
 • دارای یک عدد پورت USB
 • دارای دو پورت مدیریتی GE RJ45
 • دارای 16 اسلات +u1/10 GE SFP/SFP
 • دارای 6 اسلات j 40/100 GE QSFP+/QSFP28

فایروال فورتی گیت FortiGate 3980E

نکات مهم
 1. دارای 1 عدد پورت کنسول
 2. دارای 1 عدد پورت USP
 3. دارای دو پورت مدیریتی GE RJ45
 4. دارای 16 اسلات +j1/10 GE SFP/SFP
 5. دارای 10 اسلات y40/100 GE QSFP+/QSFP28

فایروال فورتی گیت FortiGate 200F

نکات مهم
 • دارای 2 عدد پورت GE RJ45 HA / MGMT
 • دارای 16 پورت GE RJ45
 • دارای 2 اسلات +j10 GE SFP
 • دارای 2 عدد اسلات‌های k10 GE SFP+ FortiLink
 • دارای 8 عدد GE SFP

فایروال فورتی گیت FortiGate 400E

نکات مهم
 1. دارای 1 عدد پورت USB
 2. دارای 1 عدد پورت کنسول
 3. دارای 2 عدد پورت GE RJ45 MGMT/HA
 4. دارای 16 عدد پورت GE RJ45
 5. دارای 16 عدد اسلات GE SFP

فایروال فورتی گیت FortiGate 3600E

نکات مهم
 1. دارای 1 عدد پورت مدیریتی USB
 2. دارای 1 عدد پورت کنسول
 3. دارای 2 عدد پورت مدیریتی GE RJ45 Management
 4. دارای 2 عدد اسلات 25GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP HA
 5. دارای 30 عدد اسلات 25GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP
 6. دارای 6 عدد اسلات +100 GE QSFP28 / 40 GE QSFP

فورتی گیت FortiGate 3400E

نکات مهم
 • 1 عدد پورت مدیریت USB
 • 1 عدد پورت کنسول
 • 2 عدد پورت مدیریتی GE RJ45
 • 2 عدد اسلات 25GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP HA
 • 22 عدد اسلات‌ 25GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP
 • 4 عدد اسلات‌ 100GE QSFP28 / 40 GE QSFP

فایروال فورتی‌گیت FortiGate 3100D

نکات مهم
 • دارای 1 پورت کنسول
 • دارای 1 پورت مدیریتی USB
 • دارای 2 پورت مدیریتی GE RJ45
 • دارای 32 عدد اسلات 10G SFP+/GE SFP

فایروال فورتی‌گیت FortiGate 3000F

نکات مهم
 • دارای 6 اسلات 100GE QSFP28 / 40GE QSFP
 • دارای 14 اسلات 25GE SFP28 / 10GE SFP+ / GE SFP
 • دارای 2 اسلات 25GE SFP28 / 10GE SFP+ HA
 • دارای 16 پورت 10GE/GE RJ45
 • دارای 2 پورت 10GE/GE RJ45 Mgmt

فایروال فورتی گیت FortiGate 80E

نکات مهم
 1. دارای یک عدد پورت کنسول
 2. دارای یک عدد پورت USB
 3. دارای 12 عدد پورت +/GE RJ45 POE
 4. دارای 2 عدد پورت GE RJ45 DMZ/HA
 5. دارای 2 جفت GE RJ45/SFP Shared Media

فایروال فورتی گیت FortiGate 60E

نکات مهم
 1. دارای یک عدد پورت USB
 2. دارای یک عدد پورت کنسول
 3. دارای 8 عدد +/GE RJ45 PoE
 4. دارای 2 عدد پورت GE RJ45 WAN

فایروال فورتی گیت FortiGate Rugged 60F

نکات مهم
 1. 4 عدد پورت GE RJ45
 2. 1 جفت پورت Bypass GE RJ45
 3. 2 جفت پورت GE RJ45/SFP Shared Media
 4. مودم یکپارچه 3G4G

فایروال فورتی گیت FortiGate 80F

نکات مهم
 • دارای 2 پورت GE RJ45/SFP Shared Media
 • دارای 2 پورت WAN GE RJ45 Ports مدل FG-80F-Bypass
 • درای 6 پورت *GE RJ45
 • دارای 2 پورت GE RJ45* FortiLink

فایروال فورتی‌گیت FortiGate 2600F

نکات مهم
 • دارای 2 پورت GE RJ45 MGMT
 • دارای 2 اسلات 10 GE SFP+ / GE SFP HA Slots
 • دارای 16 عدد پورت 10 GE / GE RJ45 Ports
 • دارای 16 عدد 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP Slots
 • دارای 4 عدد 100 GE QSFP28 / 40 GE QSFP+ Slots

فایروال فورتی‌گیت FortiGate 2500E

نکات مهم
 • دارای دو عدد پورت های مدیریتی GE RJ45
 • دارای 1 عدد پورت کنسول
 • دارای 1 عدد پورت USB
 • دارای سی و دو عدد پورت GE RJ45
 • ده عدد ۱۰ GE SFP+ Slots
 • دو عدد ۱۰ GE SFP+ SR (اتصال LC)

FortiGate 2200E

نکات مهم
 • دارای 1 پورت USB
 • دارای 1 پورت کنسول
 • دو پورت GE RJ45 MGMT
 • دارای 12 عدد پورت GE RJ45
 • دارای 18 عدد اسلات‌ 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP
 • دارای 2 عدد اسلات 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP HA
 • دارای 4 عدد اسلات 40 GE+ QSFP

فایروال فورتی گیت FortiGate 30E

نکات مهم
 1. دارای یک عدد پورت USB
 2. دارای یک عدد پورت کنسول
 3. دارای یک عدد پورت GE RJ45 WAN
 4. دارای 4 عدد پورت GE RJ45 Switch
اسکرول به بالا

سبد خرید فروشگاه

بسته

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید کنید

ورود و ثبت نام
شبکه دیده بان
ارسال در WhatsApp